Glasswork, textile & watercolour

En av fyra gllasbilder i fusingteknik för fönster mellan korridor och skolmatsal på Varlaskolan Kungsbacka 2023.


One of four glass images in fusing technique for windows between the corridor and the school canteen at Varlaskolan Kungsbacka 2023.

Glaset lever med ljuset. Färger och strukturer träder fram under olika ljusförhållanden blir spännande gestaltningar i olika dagrar. Motiv som vatten, träd, en väg, eller ett landskap långt borta.

 

Materialet bränns och formars i glasugn (glasfusing). Bitar och lager av glas som skurits ut läggs ihop med färgpigment och kross, med sand och gips i underlaget kommer strukturer fram. Ibland kan andra material komma in. Spillror blir till mosaiker. Målningar återbrukas i så väl glas som papper och blir till nytt. Oavsett material är tillvägagångssättet likartat.

 

Genom ett kreativt förhållningsätt prövar jag mig fram på jakt efter en stämning eller en känsla som griper tag. Skapandet blir på så vis en resa med ett vagt mål. Under resans gång kan mycket hända. Det gäller att vara öppen för det som sker och tillåta att kursen ändras. Allt hänger samman och kan härledas till upplevelser i naturen.


The glass lives with the light. Colours and structures emerge under different light conditions, becoming exciting images on different days. Subjects such as water, trees, roads, or a landscape far away.


The material is burned and shaped in a glass furnace (glass-fusing). Pieces and layers of glass that have been cut out are put together with color pigments, with sand and plaster in the substrate, new structures emerge. Sometimes other materials can enter. Splinters become mosaics. Paintings are reused in both glass and paper and become new. Regardless of the material, the approach is similar.


Through a creative approach, I try my hand in search of a mood or a feeling that grabs hold. Creation thus becomes a journey with a vague goal. A lot can happen during the journey. It is important to be open to what is happening and allow the course to change. Everything is connected and can be traced back to experiences in nature.

Varlaskolan
Varlaskolan
Varlaskolan, Kungsbacka
Varlaskolan, Kungsbacka
Gestaltningsprojekt med fyra glas till fönster imellan korridor och matsal. Varlaskolan, Kungsbacka 2023
Sommarutställning i Domkyrkan, Göteborg 2020.
Sommarutställning i Domkyrkan, Göteborg 2020.
Tema “I denna ljuva sommartid”.
”Glas- björkar”
”Glas- björkar”
Universeum Göteborg, fönstervägg i personalrum. 4st ca.110 cm.
Universeum Göteborg
Universeum Göteborg
"Strimmor av ljus"
"Strimmor av ljus"
Gestaltningsuppdrag till Karlskoga sjukhus. Glasreliefen 100 x 100 cm monterad på vägg väntrummet till avskedsrummet (denna bild är från ugnen).
Hängande glasmobiler
Hängande glasmobiler
Belysta
“Ljus strimmor” 110 x 110 cm och
“Ljus strimmor” 110 x 110 cm och
“Böljande” (vägg) sex delar 70 x 25 cm. Glasfusing
Tankar i grönt
Tankar i grönt
Mosaik i glas och kakel ca 65 x 70 cm. Inköpt av Region Jönköpings län. Mosaik skulle jag vilja göra i större sammanhang i offentlig miljö.
Textila skulpturer
Textila skulpturer
4m långa Jurybedömd utställning Konsthantverk 2001 Röda Sten Göteborg
Sagoramsa
Sagoramsa
Glasfusing 25 X 25cm
Glasfusing i betong
Mosaik med glas
Hängande båtar
Blå susning
Blå susning
glasfusing i betong
Kossa i hagen
Kossa i hagen
Sandgjutning från varmglas 20 X 25cm
Vinter i Hillinge
Vinter i Hillinge
Akvarellcollage 72x52cm
Dalen
Dalen
Screentryck och akryl
Långt bort
Långt bort
Screentryck och akryl
Strandkanten
Strandkanten
akvarell- grafik 16x19cm
Loing
Loing
Akvarell
Äpplaträdgården
Äpplaträdgården
Collografi 15x15cm

MIXED TECHNIQUES: GLASS, PAPER, FIBER

 

I work in different techniques. Glass fusing and slumping,

watercolour, paper, fiber and tile. 

Jag arbetar med bild och skulptur i glastekniker, men även i andra material som t ex textil, betong och papper. Naturen och dess skiftningar är min inspirationskälla.


Under senare år har jag arbetat mest i glastekniker. Glaset bränner jag och formar i glasugn. Jag målar på glaset, bearbetar underlaget, smälter ihop bitar som jag skurit ut, använder glaskross och ibland andra material för att få fram den bild och det uttryck jag önskar.


Jag har en Master of Fine Art från på Högskolan för design och konsthantverk, HDK, i Göteborg 1978-83 och därefter har jag varit verksam som konstnär, se vidare mitt cv.

I work with pictures and sculpture in glass-technique, but also in other materials such as textiles, concrete and paper. Nature and its fluctuations is my source of inspiration.


In recent years I have been working mostly in glass-technique. The glass is burned and molded in a glass-oven. I paint on glass, process documents, merge bits that I cut out, using broken glass and sometimes other materials to produce the image and the expression I want.


I got my MFA at the School of Design and Crafts, HDK, Gothenburg 1978-83 and then I have been working full-time as an artist, see my CV.